Verkoopsvoorwaarden

Op eenvoudig verzoek op papier of digitaal verkrijgbaar.

Art. 1: Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de Toolspot Dewulf BV, behoudens uitdrukkelijke en geschreven afwijking.

Art. 2: In geval van betwisting of tegenstrijdigheid met andersluidende bedingen, primeren steeds de algemene voorwaarden van de Toolspot Dewulf BV. Afwijkende bedingen gelden slechts met betrekking tot die punten waar ze uitdrukkelijk betrekking op hebben en wanneer zij uitdrukkelijk door de Toolspot Dewulf BV werden aanvaard. Enig stilzwijgen kan bijgevolg in geen geval als aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig zou zijn, zal deze nietigheid beperkt zijn tot (het desbetreffende deel van) deze bepaling en zal de rest van de bepaling en van de overeenkomst onverminderd van kracht blijven.

Art. 3: De prijsoffertes uitgaande van Toolspot Dewulf BV zijn slechts rechtsgeldig en bindend wanneer zij werden ondertekend door de zaakvoerder van Toolspot Dewulf BV of diens aangestelde. De prijsoffertes blijven geldig gedurende een periode van één maand. Een bestelling/overeenkomst van een klant komt slechts rechtsgeldig tot stand en is pas bindend nadat deze werd ondertekend door zowel de klant, als door de Toolspot Dewulf BV.

Art. 4: De leveringsdata worden steeds bij benadering opgegeven, het louter verstrijken van de leveringstermijn vernietigt het contract niet. De goederen en diensten worden geleverd binnen een termijn zoals overeengekomen, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. In voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk na schriftelijk ingebrekestelling per aangetekend schrijven. In geen geval kan overschrijding van de voorgestelde termijn aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding, zelf niet bij ernstige overschrijding van de voorgestelde termijn.

Art. 5: De facturen van de Toolspot Dewulf BV zijn, behoudens voorafgaande schriftelijke toegestane afwijking, contant betaalbaar zonder korting of disconto vanaf de factuurdatum. De voorafgaande toegestane afwijking dient vermeld te staan op de factuur. De betaling dient te geschieden op de maatschappelijke zetel van Toolspot Dewulf BV, met name te 8400 Oostende, Prins Albertlaan 73. Betalingen verricht aan derden worden niet erkend door de Toolspot Dewulf BV. Het betalen van een factuur kan nooit als bewijs van betaling dienen van een vorige factuur. Elke betaling door de klant zal eerst worden aangewend ter aanzuivering van de verschuldigde interesten en kosten, inbegrepen het forfaitair schadebeding. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag begint van rechtswegen en zonder ingebrekestelling een conventionele interest verschuldigd zijn van 10%/jaar op het verschuldigde factuurbedrag vanaf de factuurdatum, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 25€ per openstaand factuurbedrag, één en ander onverminderd de overige rechten die de Toolspot Dewulf BV uit hoofde van wanprestatie en uit hoofde van haar algemene voorwaarden kan doen gelden t.o.v. de klant. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

Art. 6: Indien verschillende personen gelijktijdig als klant en /of als koper optreden, zijn zij hoofdelijk en solidair, de ene bij gebreke aan de andere, gehouden tot alle verplichtingen voortspruitend uit de overeenkomst. De klant is ertoe gehouden tot aan de volledige vereffening, zijn eventuele adreswijziging(en) binnen de 7 dagen bij aangetekend schrijven aan de Toolspot Dewulf BV te melden, bij gebreke waaraan alle nadelige hieruit voortvloeiend gevolgen uitsluitend ten zijnen laste vallen.

Art. 7: Geen van beide partijen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij de rechten of verplichtingen, voor hem voortvloeiend uit deze overeenkomst, overdragen aan een derde.

Art. 8: Alle geleverde goederen door de Toolspot Dewulf BV blijven haar exclusieve eigendom totdat de volledige prijs, in voorkomend geval te vermeerderen met de conventionele interesten en de forfaitaire vergoeding, zoals voorzien in art.4 van de algemene voorwaarden is voldaan.  In ieder geval verbindt de klant zich ertoe om de aangekochte goederen niet te vervreemden voor de volledige betaling, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toelating van de Toolspot Dewulf BV. In dit laatste geval is de klant er in ieder geval toe gehouden in zijn overeenkomst met de derde koper eveneens een identiek eigendomsvoorbehoud te voorzien. De Toolspot Dewulf BV heeft, totdat de factuur volledig werd betaald door de klant, het recht om op elk moment de door haar geleverde goederen terug in bezit te nemen, waar deze zich ook bevinden, zonder dat dergelijke terugname aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding t.o.v. de Toolspot Dewulf BV.

Art. 9: In geval van verkoop wordt de verkoopprijs aangegeven voor leveringen Ex Works Toolspot Dewulf BV. Hieronder wordt verstaan dat de door de Toolspot Dewulf BV af te leveren goederen op een door de haar aangewezen plaats in het bedrijf klaar zullen staan voor verzending, dit voor rekening en voor risico van de klant. In geval van transport door de Toolspot Dewulf BV, geschiedt zulks steeds op kosten van én voor risico van de klant, welke geadviseerd wordt zich hiervoor te laten verzekeren. De klant verbindt zich ertoe de goederen af te halen zodra deze beschikbaar zijn. wij behouden ons het recht voor de goederen te factureren zodra de bestelde goederen klaar liggen ter afhaling. Het opladen door de koper geldt als onvoorwaardelijk en definitieve aanvaarding van de koopwaren.

Art. 10: De klant is bij de levering verplicht de aangekochte goederen te controleren. Klachten wegens zichtbare gebreken dienen door de klant, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na de levering van de goederen per aangetekende brief te geschieden of aan de Toolspot Dewulf BV ter kennis te worden gebracht bij het in ontvangst nemen van de goederen. Na deze termijn worden klachten m.b.t. de zichtbare gebreken niet meer aanvaard en is er geen verhaal meer mogelijk t.o.v. Toolspot Dewulf BV. Klachten wegens verborgen gebreken moeten op straffe van verval binnen de 2 maanden na de vaststelling van het ingeroepen verborgen gebrek per aangetekende brief aan de Toolspot Dewulf BV ter kennis worden gebracht.

De waarborg dekt niet:

-           het verkeerd gebruik van de goederen

-           de schade veroorzaakt door toeval/overmacht

-           de daad of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de klant of zijn aangestelde(n);

-           een ander gebruik van het goed dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de Toolspot Dewulf BV dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop.

Na voorafgaande schriftelijke erkenning van de vermelde zichtbare en/of verborgen gebreken door Toolspot Dewulf BV, is zij er enkel toe gehouden, naar haar uitsluitende en discretionaire keuze, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige andere vorm van schadevergoeding, binnen een redelijke termijn van 1 maand tot één van de volgende limitatief opgesomde alternatieven:

-           ofwel de vervanging van de met gebreken behepte goederen door identieke of gelijkaardige goederen;

-           ofwel de terugbetaling van de gefactureerde kostprijs van de met gebreken behepte goederen.

Art. 11: Bestellingen kunnen steeds via e-mail gebeuren. Bewijs van verzending en ontvangst zullen geleverd worden via een kopie van het bericht van ontvangt, dat steeds samen met een kopie van de verzonden e-mail moet worden voorgelegd. Een opeenvolging van tussen partijen gewisselde e-mailberichten die volledig wordt weergegeven, zal met een formele briefwisseling worden gelijkgesteld.

Art.12: Wij behouden ons het recht voor andere verkoopsvoorwaarden te hanteren voor onze onlinewebshops. Wij verwijzen daarvoor naar de daarop gepubliceerde verkoopsvoorwaarden.

Art. 13: Wanneer de klant een bestelling annuleert, is deze een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van het bedrag van de bestelling, dit onverminderd het recht van de Toolspot Dewulf BV om de volledige herstelling van de schade te eisen. Bestelling van maatwerk of materialen in gepersonaliseerde uitvoering kunnen niet geannuleerd of teruggenomen worden en in dit geval is de klant steeds de volledige bestelwaarde verschuldigd.

Art.14: Offertes betreffende goederen zijn steeds voor levering zonder plaatsing tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Eventuele plaatsingen gebeuren onder onze aanvullende plaatsingsvoorwaarden. Plaatsingen gebeuren steeds in regie, tenzij expliciet een forfaitair bedrag voor plaatsing werd overeengekomen.

Art.15: De Belgische rechter is exclusief bevoegd om van alle uit deze overeenkomst gerezen en te rijzen geschillen kennis te nemen conform het Belgisch recht. In geval van betwisting en/of geschil omtrent de overeenkomst en/of de uitvoering ervan tussen de Toolspot Dewulf BV en de klant, zijn, in geval de klant een handelaar is, uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd, en, in voorkomend geval, de Vrederechter te Oostende. In geval de klant een niet-handelaar is geldt art.624, 1°, 2° en 4° Ger.W., dit onverminderd de toepassing van de art. 627-629 Ger.W.

Herroepingsrecht en retourprocedure

Binnen de 14 dagen op eigen kosten retourneren.

1.     De particulier klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant het goed fysiek in bezit krijgt. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

2.     Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Toolspot Dewulf BV (Prins Albertlaan 73, 8400 Oostende, [email protected]) via een ondubbelzinnige verklaring (post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (klik hier), maar is hiertoe niet verplicht.

3.     De klant moet de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Toolspot Dewulf BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Toolspot Dewulf BV, Prins Albertlaan 73, 8400 Oostende. De koper wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzing(en). De kosten van het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de klant.

4.     Indien de klant zijn aankoop herroept, zal Toolspot Dewulf BV de ontvangen betaling integraal terugbetalen, binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Toolspot Dewulf BV de herroeping heeft ontvangen. Bij verkoopovereenkomsten kan Toolspot Dewulf BV wachten met de terugbetaling totdat zij de herroepen goederen heeft ontvangen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de artikelen heeft teruggezonden. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Toolspot Dewulf BV aangeboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Toolspot Dewulf BV betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft gedaan, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen er geen kosten voor terugbetaling in rekening worden gebracht.

5.     De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van goederen met maatwerk.

6.     Nadat de periode van het herroepingsrecht verlopen is, blijft de wettelijke conformiteitsgarantie van 2 jaar voor consumptiegoederen van toepassing. Contacteer ons mocht u binnen de garantieperiode een probleem ondervinden met het geleverde goed.

Verzending per pakket

Verzending per pallet: prijs op aanvraag.

Verzending wordt per pakketdienst aangeboden, op kosten en risico van de ontvanger. Verzending van een pakket boven 150 euro incl btw is gratis. Onder dit bedrag worden verzendkosten aangerekend ten bedrage van 9,99 euro incl btw (verzending België). De kosten voor verzending naar andere Europese landen worden berekend door de webshop en zijn afhankelijk van gekozen verzendmethode, totale gewicht en land van de bestemmeling. Dit bedrag kan u raadplegen vóór de betaling in de checkout.

Wij aanvaarden enkel klachten over goederen die ontvangen werden door middel van een handtekening van de ontvanger of zijn gemachtigde. Pakketjes die achter gelaten worden op instructie van de ontvanger worden als ontvangen beschouwd. Bij verlies van een pakket door de pakketdienst wordt een onderzoek ingesteld bij de pakketdienst. Dit onderzoek neemt vaak meer dan 5 werkdagen in beslag. De uitkomst van het onderzoek bepaalt het verdere verloop. Als het pakket verloren is door de pakketdienst, wordt de verzending opnieuw aangeboden. Als het pakket gevonden en geleverd wordt, kan Toolspot Dewulf BV niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering.

Pakketen met een buitenmaat (grootte en/of gewicht) kunnen verzonden worden per pallet of voeren wij in eigen beheer uit. Voor beide maken wij een prijs op maat. Als dergelijke producten door een technische fout op de website toch als pakkettransport kunnen afgerekend worden behouden we ons het recht toe om deze aankoop te annuleren. We nemen hiervoor contact met u op om de mogelijkheden en bijhorende kosten te bespreken.